Flourish

Nederlands

“Want daardoor zul je lijken op een boom die aan het water is geplant,
waar vruchten aan groeien als het daar de tijd voor is en waarvan de bladeren nooit verdrogen. Je zal succes hebben bij alles wat je doet”

Als kind van God ben je gemaakt om te floreren…om te bloeien. Maar wanneer draag je vrucht? Als jij jezelf vergelijkt met een familielid, een vriendin, een zus uit de kerk dan ben je misschien wel geneigd om te zeggen dat die ander succesvoller is dan jij. Jezelf vergelijken zorgt voor competitie en misschien zelfs wel een gevoel van tekortschieten of mislukking. En dat is niet de bedoeling!

Tot bloei komen is Gods plan voor jou!

De boom wordt gebruikt als een beeld in de bijbel waarvan we kunnen leren hoe we kunnen groeien en bloeien. Om te bloeien zorg je dat je aan water bent geplant, Zijn Geest is de groeikracht in jouw leven, de allerbeste voeding. Zorg dat je geworteld bent in Hem, Hij is de beste grond om in geworteld te zijn. Hij wil dat je tot bloei komt, dat je groeit, dat je uitdeelt, dat je vrucht draagt in overvloed.

Wortel diep.. groei, bloei, strek je uit en floreer!

Nederlands

GEBRUIKTE MATERIALEN

 • watercolor van Winsor & Newton
 • witte posca pen
 • fineliner
 • pure red sable penseel van Rembrandt
 • tissues

Het bovenstaande stukje tekst komt uit het nieuwe boek ‘Ontdek de artiest in jou’, waar ik de illustraties en creatieve opdrachten voor verzorgde. Wil je hier nu meer van weten over dit boek? Volg ontdek de artiest op Instagram of pre-order jouw exemplaar op ontdekdeartiest.nl .

English

“Because you will look like a tree planted on water, where fruit grows, when it is time, and its leaves are never dry. They will be successful in everything you do.”

As a child of God, you will thrive. But when do you bear fruit? If you compare yourself to a relative, a friend, a sister from the church, you may be inclined to say that the other one is more successful than you. Comparing leads to competition and perhaps even failure. And that is not the intention!

Flourish is God’s plan for you!

The tree is used as a picture in the Bible, from which we can learn how to grow and thrive. To thrive, you are planted in the water, His spirit is the growth force in your life, the very best food. Make sure you are rooted in Him. He is the best place to be rooted in it. He wants you to flower, you will grow, you will bear fruit in abundance.

Deep root, grow, flourish, stretch and thrive!

English

USED MATERIALS

  • watercolor of Winsor & Newton
  • white pen
  • black fineliner
  • pure red sable brush of Rembrandt

Related Posts

X